Küçükçekmece kent konseyi yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1-(1)Bu yönergenin amacı; Küçükçekmece Kent Konseyinin kanun ve yönetmeliklere uygun bir şekilde çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2-(1)Bu yönerge, Küçükçekmece Kent Konseyinin, Genel Kurul, Yürütme Kurulu ile Meclis ve Çalışma Grupları’nın çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak
Madde 3-(1)Bu yönerge, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 76.maddesi ve buna dayanılarak 08.10.2006 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmış olan Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 10.maddesi gereğince hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4– (1)Yönergede geçen;

a)Kanun:5393 sayılı Belediye Kanunu,
b)Yönetmelik: Kent Konseyi Yönetmeliğini,
c)Genel Kurul: Küçükçekmece Kent Konseyi Genel Kurulunu,
d)Yürütme Kurulu: Küçükçekmece Kent Konseyi Yürütme Kurulunu,
e)Meclis Ve Çalışma Grubu: Küçükçekmece Kent Konseyince kurulan Meclis ve Çalışma Gruplarını, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Çalışma Usul ve Esasları

Genel Kurul
Madde 5– (1)Genel Kurul, Belediye Meclis Başkan Vekilinin başkanlığında toplanır.
(2)Genel Kurul, en az yılda iki defa toplanır.
(3)Toplantı, Genel Kurula katılan delegelerin çoğunluğu aranmaksızın gerçekleştirilir.
(4)Gündem dışı konular, Genel Kurul Delegelerinin üçte birinin yazılı teklifi ile gündeme alınabilir.
(5)Genel Kurul, Meclis ve Çalışma Grubu raporlarını usulüne uygun olarak görüşür ve karara bağlar.
(6)Kararlar, Genel Kurula katılan delegelerin oy çokluğu ile alınır.
(7)Kent Konseyi Başkanı, ihtiyaç duyması halinde; oylamayı ad okuyarak, sandık koyarak veya el işareti ile yapar.

Yürütme Kurulu
Madde 6– (1)Yürütme Kurulu yılda en az dört defa toplanır.

(2)Yürütme Kurulu, Belediye Başkanı veya Yürütme Kurulu Başkanı ya da üyelerin üçte birinin talebi ile toplanır.
(3)Yürütme Kurulu, her türlü kararını salt çoğunlukla alır.
(4)Kent Konseyi Genel Kurulunun tarihini ve gündemini, Yürütme Kurulu belirler.
(5)Yürütme Kurulu, ihtiyaç duyulması halinde Genel Kurulu olağanüstü olarak toplantıya çağırır.
(6)Yürütme Kurulu, Meclis ve Çalışma Gruplarının almış olduğu kararlardan, Kent Konseyi ve Belediyeyi ilgilendiren konuların, Belediye Meclisinde görüşülmesini sağlar.
(7)Yürütme Kurulu, Kent Konseyi ile Meclis ve Çalışma Gruplarının arasındaki ilişkileri düzenler.
(8)Yürütme Kurulu, Kent Konseyine delege olarak davet edilecek Sivil Toplum Kuruluşlarını belirler.
(9)Yürütme Kurulu, Genel Kurul tarihlerini belirler ve delegelere duyurur.

Meclis ve Çalışma Grupları
Madde 7– (1)Kent Konseyi, görev süresi bir yılı geçmemek üzere, beş üyeden oluşan Meclis ve Çalışma Gruplarını kurabilir.
(2)Birden fazla Meclis ve Çalışma Gruplarında görev almak mümkündür.
(3)Meclis ve Çalışma Gruplarının yaptığı çalışmalar Kent Konseyi Çalışma yönetmeliği ve mevzuat hükümlerine aykırı olamaz.
(4)Meclis ve Çalışma Grupları, kendilerine havale edilen işleri, genel kurul toplantılarından en az bir ay önce sonuçlandırarak, raporunu Yürütme Kuruluna sunar.
(5)Raporlar Yürütme kuruluna sunulmadığı takdirde, konu Kent Konseyi Başkanı tarafından doğrudan Genel Kurul Gündemine gündeme alınır.
(6)Meclis ve Çalışma Grupları, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Meclis ve Çalışma Grupları, çalışmalarında uzman kişilerden de yararlanabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
Madde 8– (1) Bu Yönerge, Küçükçekmece Kent Konseyi Genel Kurulunun kabulü ile yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 9-(1) Bu yönerge, hükümlerini Küçükçekmece Kent Konseyi Yürütme Kurulu yürütür.